•شناساي?و بهره برداري از فرصت هاي طلايي موجود در ايران و منطقه به منظور تبديل شدن به يک شرکت پيشرو در زمينه مهندسي و توليد قطعات پلاستيکي
?دستيابي به عمده سهم بازار ايران و منطقه
?پايبندسازي شرکت هاي معتبر جهان
?بهره برداري از پيشرفته ترين تکنولوژي هاي جهاني
?identify and exploit Golden opportunities Iran and the region in In order to become A leading engineering and manufacturing plastic parts
?Iran and the region to achieve significant market share
?Paybndsazy companies worldwide
?exploitation of the world's most advanced technologies
?ارائه برترين سطح خدمات مهندسي و توليد قطعات پلاستيکي براي کليه صنايع خودروسازي از طريق بهبود مستمر و با هدف وارد شدن به جرگه شرکت هاي جهاني
?برآورده کردن خواسته هاي فعلي و آتي بازار به منظور دستيابي به رضايت و پايبندي مشتريان
?Provide the highest level of engineering services and manufacturing plastic parts for all automotive industry through continuous improvement and global companies with the aim of getting into the House
?To meet current and future market demands in order to achieve customer satisfaction and commitment
?کار گروهي و مشارکت کارکنان
?تفکر برنده ?برنده
?قيمت هاي رقابتي
?بهبود مستمر
?جلب اعتماد مشتريان
? يادگيري سازماني
?پايبندي به مقررات و استانداردها
?حفظ محيط زيست
?teamwork and employee involvement
•Thinking win - win
?Competitive prices
•continuous improvement
?Customer confidence
?organizational learning
?adherence to regulations and standards
•environmental protection